Dominik w Pogawędniku

Pogawędnik filozoficzny: O zawodowym sukcesie absolwenta filozofii https://www.buzzsprout.com/872089/8597561-o-zawodowym-sukcesie-absolwenta-filozofii Zapraszamy do wysłuchania odcinka dedykowanego sceptykom i niedowiarkom, którzy twierdzą, że studia filozoficzne nie pomagają w zdobyciu dobrej pracy.Naszym Gościem jest Dominik Pokornowski, zawstydzający piekarzy, bo z tylu pieców chleb jadł. Przede wszystkim jednak – człowiek zawodowego sukcesu i absolwent filozofii w jednym, który opowie nam o…

Kasia gościnnie w Pogawędniku filozoficznym

https://www.buzzsprout.com/872089/4578152-o-filozofii-w-mediach-spolecznosciowych-rozmawiamy-z-kasia-toczko Wakacje wakacjami, a gadać i mędrkować wciąż się chce. Tym razem gawędzimy z Kasią Toczko z 3.14PR – znawczynią mediów społecznościowych i fanatyczką języka krańcowej jasności. Zadziwione tą zapowiedzią filozofki (i filozofów) oraz wszystkich niewierzących w tłitery, fejsbuki i tiktoki zapewniamy, że wciąż jest mowa o filozofii. Serio. Srsly.  A dla cierpliwych słuchaczy –…

Skuteczne zarządzanie on-line w instytucji kultury

Artykuł ukazał się pierwotnie w publikacji do projektu. 1. Z naszej praktyki zawodowej wiemy czym jest projekt, ale realia współczesnego świata oczekują od nas, żeby nasze projekty były „zwinne” (ang. agile). Jaka jest geneza tego zjawiska? Jakie są cechy tego typu projektów? W czym się ta ich „zwinność” (agility) przejawia? Początek „zwinnych” metodologii zarządzania projektami…

Elementarz pracy zdalnej

Artykuł ukazał się pierwotnie w publikacji do projektu. 1. Doświadczenia z wiosny 2020 uświadomiły nam, że praca zdalna jest nie tylko możliwa, ale też czasem konieczna. O ile stosunkowo łatwe wydaje się działania w pojedynkę – wykonywanie konkretnych zadań zleconych przez przełożonego, tak zespołowa praca zdalna stanowić może wyzwanie dla naszych nawyków i sposobu działania.…

Pisanie do internetu, czyli webwriting

Jak pisać o kulturze w sieci językiem krańcowej jasności? 3 i pół wskazówki webwritingowej dla heroin multitaskingu i czempionów bieżączki. Czy są tu ze mną humaniści? Jeśli tak, jak ja jesteście po kierunkuhumanistycznym, może nawet po jakiejś egzotycznej filologii (kłania sięiberystka z nieużywanym dyplomem), wiedz, że rozumiem ból, który czujesz na widok słowa „webwriting”. Znam…

Dzień kobiet, nie­dziela bez han­dlu, Oskary i disco polo. Rela­cja na 2 głosy z #MwK2018, część 1

Kasia: W tym tygo­dniu, z oka­zji Dnia Kobiet, przez media prze­ta­cza się powoli fala poli­tycz­nych, spo­łecz­nych i life­sty­lo­wych pod­su­mo­wań, obra­ca­ją­cych się wokół rów­no­upraw­nie­nia, femi­ni­zmu i eman­cy­pa­cji kobiet. Na pewno w wielu z nich zabrzmi echo #me­too i #ti­me­sup, być może pojawi się także na mar­gi­ne­sie dys­ku­sja o inklu­zyw­no­ści, ale raczej w kon­tek­ście pory­wa­ją­cego prze­mó­wie­nia Fran­ces…

Czy kul­tura może być zwinna, czyli z jakich zasad agile warto korzy­stać w kul­tu­rze (i nie tylko)?

Ostat­nio coraz czę­ściej spo­tyka się sto­so­wa­nie zwin­nych (z ang. agile) meto­dyk zarzą­dza­nia pro­jek­tami w bran­żach nie­ko­niecz­nie zwią­za­nych z IT. Być może koja­rzy­cie takie poję­cia, jak scrum, kan­ban, sprint czy retro. Coraz więk­sza popu­lar­ność zwin­nego spo­sobu zarzą­dza­nia w róż­nych bran­żach nie poja­wia się bez powodu. Cyfrowe realia kul­tury i gospo­darki powo­dują, że spraw­dzone na polu IT…

Co gryzie Marka Zuckerberga? Matka-Polka o zmianach algorytmu Facebooka.

Parę tygodni temu Facebook zatrząsł się w posadach. Nie wszyscy być może już poczuliśmy te drgania, ale wkrótce odczuwalne będą w najdalszych zakamarkach Facebookowej społeczności, czyli nawet na news feedzie mojej Mamy. I twojej też 😉 Na początku tego roku Mark Zuckerberg, przez niektórych uważany za następcę Donalda Trumpa, przez innych – za zakompleksionego geeka…

Nowy Twitter, czyli 280 znaków robi różnicę.

Zwięk­sze­nie limitu zna­ków we wpi­sach na Twit­terze ze 140 do 280 zna­ków to zda­niem wielu eks­per­tów jedna z naj­waż­niej­szych zmian w PR-e i mar­ke­tingu minio­nego roku. Tuż pod koniec 2017 roku plotki stały się prawą i Jack Dor­sey CEO Twit­tera wpro­wa­dził rewo­lu­cyjną zmianę. Powie­dzieć, że Twit­ter to medium kon­tro­wer­syjne, to powie­dzieć coś oczywistego. Pomi­ja­jąc poli­tyczną…

Kwadrans na PR podcast – AstroTurfing