FINA – Strategia komunikacji Social Media Filmoteka Narodowa – Instytut Audiowizualny

Co zrobiliśmy? audyt komunikacji w mediach społecznościowych opracowanie strategii komunikacyjnej w momencie połączenia 2 instytucji stworzenie wizualnej mapy user journey (przepływów użytkowników) warsztaty wdrożeniowe z zespołem z elementami szkolenia antykryzysowego Na zaproszenie zespołu FINA przeprowadziliśmy kompleksowy audyt komunikacji, kanałów i zasobów mediów społecznościowych NiNA oraz Filmoteki Narodowej w skomplikowanej sytuacji reorganizacji i połączenia obu instytucji.…

Łódzki Dom Kultury

W maju 2019 raz kolejny zostaliśmy zaproszeni przez Łódzki Dom Kultury, by stworzyć program dwudniowej konferencji Plus Minus Kultura, dedykowanej instytucjom kultury województwa łódzkiego. Motywem przewodnim tegorocznej edycji była promocja kultury w Internecie i odwieczne starcie “oczekiwania vs rzeczywistość”. Prelegenci, których zaprosiliśmy do do Piotrkowa, opowiadali m.in. o biznesowym podejściu do marketingu kultury, taktykach współpracy z…

Naczelna Dyrekcja Archiwów Państwowych

Co zrobiliśmy? przeprowadzenie warsztatów rozpoznawczych z zespołem, określenie person opracowanie strategii komunikacji online z podziałem na konkretne kanały społecznościowe przeprowadzenie konferencji i szkolenia wdrożeniowego dla pracowników ogólnopolskiej sieci archiwów koordynacja projektu budowy nowego serwisu www W 2018 na zaproszenie Dyrektora NDAP przeprowadziliśmy audyt komunikacji online, a także warsztaty i szkolenia z zakresu budowania strategii komunikacji…

Pyrkon Festiwal Fantastyki

Na zaproszenie Areny Szkoleń spędziliśmy fantastyczne 2 dni z ekipą Festiwalu Fantastyki Pyrkon w Poznaniu, prowadząc dedykowane szkolenie warsztatowe z zakresu media relations i warsztatu nowoczesnego rzecznika prasowego. Nie zabrakło super praktycznych ćwiczeń przed kamerą i mikrofonem, podczas których w ogniu walki przygotowywaliśmy sie na wszystkie ewentualne kryzysy komunikacyjne. Była to też okazja, by poznać…

Centrum Kulturalno Kongresowe Jordanki w Toruniu

CKK Jordanki strategia, szkolenia, zarządzanie projektem Co zrobiliśmy? warsztaty szkoleniowe z komunikacji online / social media / webwriting warsztaty Instagram, Facebook Pro, Linkedin, content marketing, webwriting koordynacja projektu budowy nowego serwisu www Przeprowadziliśmy dla Centrum cykl szkoleń i konsultacji w zakresie strategii komunikacji online. Opracowaliśmy brief pod zapytanie ofertowe w konkursie na nowy serwis www,…

Instytut Kultury Miejskiej w Gdańsku

Zaproszeni przez super fajny zespół Instytutu Kultury Miejskiej  w Gdańsku opracowaliśmy specjalne szkolenie warsztatowe dla przedstawicieli trójmiejskich instytucji kultury, obejmujące tematykę związaną z efektywną komunikacją w sieci. Zgodnie z potrzebami uczestników, specjalny nacisk położyliśmy na UX i konkretne ścieżki użytkowników, czyli tzw customer journey. Przy użyciu ogólnie dostępnych narzędzi, jak Google Analytics, Hotjar i statystyki…

Toruńskie Wódki Gatunkowe

Toruń to nie tylko gotyk, piernik i Kopernik, jest tu też jedyna w Polsce, działająca nieprzerwanie od 130 lat fabryka wódki! W tym żywym zabytku XIX-wiecznej architektury industrialnej wciąż produkuje się świetne trunki, a od niedawna mieści się tam także Letnia Degustatornia, czyli nowe na mapie miasta miejsce imprez na wolnym powietrzu, położone w ogrodzie sąsiadującym…

Pisanie do internetu, czyli webwriting

Jak pisać o kulturze w sieci językiem krańcowej jasności? 3 i pół wskazówki webwritingowej dla heroin multitaskingu i czempionów bieżączki. Czy są tu ze mną humaniści? Jeśli tak, jak ja jesteście po kierunkuhumanistycznym, może nawet po jakiejś egzotycznej filologii (kłania sięiberystka z nieużywanym dyplomem), wiedz, że rozumiem ból, który czujesz na widok słowa „webwriting”. Znam…

Dzień kobiet, nie­dziela bez han­dlu, Oskary i disco polo. Rela­cja na 2 głosy z #MwK2018, część 1

Kasia: W tym tygo­dniu, z oka­zji Dnia Kobiet, przez media prze­ta­cza się powoli fala poli­tycz­nych, spo­łecz­nych i life­sty­lo­wych pod­su­mo­wań, obra­ca­ją­cych się wokół rów­no­upraw­nie­nia, femi­ni­zmu i eman­cy­pa­cji kobiet. Na pewno w wielu z nich zabrzmi echo #me­too i #ti­me­sup, być może pojawi się także na mar­gi­ne­sie dys­ku­sja o inklu­zyw­no­ści, ale raczej w kon­tek­ście pory­wa­ją­cego prze­mó­wie­nia Fran­ces…

Czy kul­tura może być zwinna, czyli z jakich zasad agile warto korzy­stać w kul­tu­rze (i nie tylko)?

Ostat­nio coraz czę­ściej spo­tyka się sto­so­wa­nie zwin­nych (z ang. agile) meto­dyk zarzą­dza­nia pro­jek­tami w bran­żach nie­ko­niecz­nie zwią­za­nych z IT. Być może koja­rzy­cie takie poję­cia, jak scrum, kan­ban, sprint czy retro. Coraz więk­sza popu­lar­ność zwin­nego spo­sobu zarzą­dza­nia w róż­nych bran­żach nie poja­wia się bez powodu. Cyfrowe realia kul­tury i gospo­darki powo­dują, że spraw­dzone na polu IT…